JUDr. Soňa Šamalová

PRÁVNÍ SLUŽBY

Právní služby v sobě zahrnují

R

podání k soudu – žaloby a návrhy, odvolání, dovolání, stížnosti, ústavní stížnosti atd.

R

zastupování v řízeních před soudy a jinými orgány

R

zastupování v řízeních soudních i mimosoudních

R

tvorbu a připomínkování smluv

Specializujeme se na:

R

občanské právo

R

rodinné právo

R

obchodní právo

R

pracovní právo

R

správní právo

R

trestní právo

Hlavní oblasti poskytovaných služeb

Rodinné právo

  • úprava poměrů k nezletilým dětem – výchova, výživa a styk, výlučná výchova, střídavá výchova, společná výchova rodičů
  • informační povinnost rodičů
  • výživné manželů a neprovdané matky, určení a popření otcovství
  • rozvod manželství tzv. sporný a nesporný, vypořádání společného jmění (manželů) před rozvodem i po rozvodu manželství

Občanské právo

  • byty a nebytové prostory, nájem a neplatnost výpovědi z nájmu, tvorba a připomínky nájemních smluv, žaloby o zaplacení dlužného nájemného
  • bezdůvodné obohacení, náhrada škody
  • převody nemovitostí (sepis kupních a darovacích smlouvy včetně návrhů na vklad, tvorba a připomínkování smluv, zastoupení při převodech nemovitostí ), vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • dědictví (např. sepis žaloby na určení, že žalobce je po zůstaviteli dědicem s předběžnou otázkou platnosti či neplatnosti vydědění, sepis žaloby na určení, že žalovaný není dědicem po zůstaviteli podle závěti, zastupování v celém dědickém řízení, poskytování právních konzultací k závěti a listinám o vydědění)
  • sousedské vztahy (např. sepis žalob a zastupování v řízení na ochranu práv při rušení ze strany sousedů)
právní služby

Exekuce

(sepis návrhu na nařízení exekuce, návrh na odklad exekuce, návrh na zastavení exekuce, sepis žaloby na vyloučení věcí z exekuce, zastoupení v exekučním řízení)

Trestní právo

(zastupování před policejními orgány a u soudu, obhajoba podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených, sepis stížností a opravných prostředků)

Pracovněprávní záležitosti

(ukončení pracovního poměru, výpovědi, žaloby o jejich neplatnost a další)

Ústavní a mezinárodní právo

(sepis ústavních stížností a stížností k Evropskému soudu pro lidská práva)

Advokátní úschovna

na zvláštním účtu úschov, ověřování podpisů na listinách

Správní řízení a správní žaloby, zastupování v přestupkovém řízení

Podnikání a obchodní případy

V souladu s novelou zákona na ochranu spotřebitele (zák. č. 378/2015 Sb.) odkazujeme k podrobnostem o možnostech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem-spotřebitelem na internetové stránky k tomu příslušné České advokátní komory – www.cak.cz.