Tel.: +420 602 347 118
 
 

Právní služby

 
 
 
 

Právní služby v sobě zahrnují

 
 • konzultace
 • podání k soudu – žaloby a návrhy, odvolání, dovolání, stížnosti, ústavní stížnosti atd.
 • zastupování v řízeních před soudy a jinými orgány
 • zastupování v řízeních soudních i mimosoudních
 • tvorbu a připomínkování smluv
 
Specializujeme se na:

 • občanské právo
 • rodinné právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • správní právo
 • trestní právo
 

Hlavní oblasti poskytovaných služeb

 

rodinné právo
 • úprava poměrů k nezletilým dětem – výchova, výživa a styk, výlučná výchova, střídavá výchova, společná výchova rodičů
 • informační povinnost rodičů
 • výživné manželů a neprovdané matky, určení a popření otcovství
 • rozvod manželství tzv. sporný a nesporný, vypořádání společného jmění (manželů) před rozvodem i po rozvodu manželství

občanské právo

 • byty a nebytové prostory, nájem a neplatnost výpovědi z nájmu, tvorba a připomínky nájemních smluv, žaloby o zaplacení dlužného nájemného
 • bezdůvodné obohacení, náhrada škody
 • převody nemovitostí (sepis kupních a darovacích smlouvy včetně návrhů na vklad, tvorba a připomínkování smluv, zastoupení při převodech nemovitostí ), vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • dědictví (např. sepis žaloby na určení, že žalobce je po zůstaviteli dědicem s předběžnou otázkou platnosti či neplatnosti vydědění, sepis žaloby na určení, že žalovaný není dědicem po zůstaviteli podle závěti, zastupování v celém dědickém řízení, poskytování právních konzultací k závěti a listinám o vydědění)
 • sousedské vztahy (např. sepis žalob a zastupování v řízení na ochranu práv při rušení ze strany sousedů)

exekuce

(sepis návrhu na nařízení exekuce, návrh na odklad exekuce, návrh na zastavení exekuce, sepis žaloby na vyloučení věcí z exekuce, zastoupení v exekučním řízení)

trestní právo

(zastupování před policejními orgány a u soudu, obhajoba podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených, sepis stížností a opravných prostředků)

pracovněprávní záležitosti

(ukončení pracovního poměru, výpovědi, žaloby o jejich neplatnost a další)

ústavní a mezinárodní právo (sepis ústavních stížností a stížností k Evropskému soudu pro lidská práva)

advokátní úschova na zvláštním účtu úschov, ověřování podpisů na listinách

správní řízení a správní žaloby, zastupování v přestupkovém řízení

podnikání a obchodní případy
 
V souladu s novelou zákona na ochranu spotřebitele (zák. č. 378/2015 Sb.) odkazujeme k podrobnostem o možnostech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem-spotřebitelem na internetové stránky k tomu příslušné České advokátní komory – www.cak.cz.
 
 
 
Právní služby Praha