JUDr. Soňa Šamalová

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

Správcem osobních údajů je JUDr. Soňa Šamalová, advokátka, IČ 41702727 se sídlem Sokolovská 37/24, 186 00 Praha 8 (dále jen „Správce“).

Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů . Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (zejm. klienti advokáta, zaměstnanci advokáta, třetí osoby v souvislosti s vedením advokátních kauz jako např. protistrany, právní zástupci protistran, exekutoři, notáři, soudní znalci a další osoby).

Osobní údaje jsou zpracovávány vzhledem ke skutečnosti že:

a) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje na základě zákona (zejm. zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů) a/nebo
 
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu za účelem realizace takto uzavřené smlouvy a/nebo
 
c) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce za účelem provedení nuceného výkonu exekučního titulu a/nebo
 
d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany za účelem, který bude správcem jako oprávněný zájem stanoven.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu stanoveném zákonem a platnými právními předpisy, v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl v souvislosti s plněním smlouvy či v rozsahu nutném k plnění zákonných povinností správce.


Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu uloženou správci zákonem či obecnými právními předpisy, po dobu plnění smluvních povinností, příp. po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.

Kategoriemi osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, jsou zejména adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení, údaje o majetku, o dalších řízeních), a další nezbytné údaje. Předmětem zpracování mohou být i zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu) a to vzhledem k tomu, že toto zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo požadovat od správce informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.